Menu Zoeken
  • Gratis verzending boven €100,-
  • 2-3 werkdagen bezorgd
Home / Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden,condities www.Roosmooiercadeaupapier.NL

Artikel 1. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van
Roosmooiercadeaupapier zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door Roos mooier dan mooi worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Roos mooier dan mooi worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Roosmooiercadeaupapier ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van Roosmooiercadeaupapier zijn vrijblijvend en Roosmooiercadeaupapier behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Roosmooiercadeaupapier Roosmooiercadeaupapier is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Roosmooiercadeaupapier dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, exclusief  BTW, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeen gekomen.

U ontvangt alleen een eventuele orderkorting als u aan de betalingsvoorwaarden van uw laatste order heeft voldaan, zoals vermeld op uw factuur.
Wij berekenen boven de netto orderwaarde van € 100,= geen verzend en administratiekosten in Nederland!  Het minimum orderbedrag is dan ook €100,=  , orders onder de € 100,= dienen voor levering te worden voldaan.
Bij factuurbedragen lager als het minimum orderbedrag berekenen wij voor Nederland € 5.95 adm kosten, voor Belgie € 9,95 en voor Duitsland € 12,95.

EVT staffelprijzen zijn alleen geldig bij berekening vanaf de bruto verkoopprijs! 
Actieprijzen kunnen in uitzonderlijk geval lager zijn als de laagste staffelprijs.

Over actieprijzen of Outletprijzen krijgt u nooit een staffelkorting.
Ook organisaties/ketens ontvangen nooit organisatie/keten korting over acties, staffel en outletprijzen.

Betalingen: eerste keer altijd vooraf via overboeking! Daarna kunt u eventueel in overleg op rekening kopen.
Betalingen door overboeking binnen 14 dagen na factuurdatum , bij overschrijding van de betalingstermijn kunt u alleen een volgende keer nog kopen als de factuur vooraf voldaan is .Verdere herinneringen aangaande de betalingen worden belast met € 10,= incasso en administratie kosten.

U kunt het totaalbedrag overmaken naar :
NL85 RABO 0359 6236 97 t.n.v.  Roosmooiercadeaupapier

Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Roosmooiercadeaupapier.

Artikel 4. Levering

Indien de overmachtstoestand langer duurt dan 30 dagen hebben zowel Roosmooiercadeaupapier als de koper de mogelijkheid om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, waarna beide partijen ontheven zijn van hun verplichtingen jegens elkaar en eventueel reeds verrichte betalingen zullen worden gerestitueerd.

De door Roosmooiercadeaupapier opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Roosmooiercadeaupapier is gerechtigd de af te leveren goederen in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering wordt door Roosmooiercadeaupapier gedragen.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Roosmooiercadeaupapier verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Roosmooiercadeaupapier geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Roos mooier dan mooi daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, contact op te nemen met info@Roosmooiercadeaupapier.nl  Artikelen die wij speciaal voor u bestellen , kunt u nooit retourneren!

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Roos mooier dan mooi, dan wel tussen Roosmooiercadeaupapier en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Roosmooiercadeaupapier, is Roosmooiercadeaupapier niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Roosmooiercadeaupapier. Kosten van retourzending door fouten bestellingen maten etc. zijn voor de ondernemer.
Actieartikelen kunt u nooit retour sturen.

Artikel 9. Persoonsgegevens

Roosmooiercadeaupapier houdt zich aan de wet Persoonsregistratie. De verstrekte gegevens worden opgenomen in een bestand. Roosmooiercadeaupapier respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. De persoonlijke gegevens zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden die niet gelieerd zijn aan Roosmooiercadeaupapier.

Artikel 10. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Roosmooiercadeaupapier ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Roosmooiercadeaupapier gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Roosmooiercadeaupapier kan worden toegerekend, omdat dit niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

Indien u aan Roosmooiercadeaupapier schriftelijk opgave doet van een adres, is Roos mooier dan mooi gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Roosmooiercadeaupapier schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

Wanneer door Roosmooiercadeaupapier gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Roosmooiercadeaupapier deze Voorwaarden soepel toepast.

Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Roosmooiercadeaupapier in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Roos mooier dan mooi vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Roosmooiercadeaupapier is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

BTW indentificatienummer:NL199332575B01

Inloggen bij Roos Mooier Cadeaupapier